House Rules

House Rules

HOUSE RULES CROSSFIT LOWLANDS THROWDOWN 2020 (Dutch version below, the Dutch version shall always prevail in case of any discrepancy or inconsistency between the Dutch and the English version)
 1. At the time of the CrossFit Lowlands Throwdown (CLTD), Omnisport is only accessible with a valid admission ticket or accreditation.
 2. Bringing your own drinks is not allowed. There are restaurants in the building where drinks and food are available. A bag check will take place at the entrance.
 3. Drugs, weapons and fireworks are strictly forbidden.
 4. Pets are not allowed in the building.
 5. It is forbidden to take glassware outside the room where the glassware is provided.
 6. Flyering and money collection is only permitted after written permission from the organization.
 7. Security has the right to carry out searches and / or visitations. If you do not cooperate with this, you will be denied access.
 8. The entire building is non-smoking. Smoking is only permitted outside at the designated locations.
 9. You must follow the instructions of the security services and / or staff of Omnisport at all times.
 10. It is not allowed to hang over the railing of the cycle track, coats and the like may never be hung over the railing.
 11. Unauthorized access to the cycle track is not permitted.
 12. The organization can make video and / or audio recordings (or have them made) of the location, the activities and people who are in or around the location. If you do not want to come into the picture, avoid the places where you see a filmmaker, film crew and / or photographers.
 13. The visit to the accommodation is at your own risk.
 14. Omnisport and Organization accept no liability for personal injury and / or theft, loss, loss or damage to property of its visitors arising during and / or as a result of a visit to the accommodation, except to the extent below as a result of intent or deliberate recklessness on the part of Omnisport and Organization.
 15. Omnisport and organization are not liable for consequential damage, including business damage and loss of income.
 16. Insofar as Omnisport and the Organization cannot appeal to the stated liability limitations, Omnisport is only liable for what is covered in the liability insurance, including the amount of the reserve.
 17. In situations where the house rules do not provide, the security / Organization decides on the possible measures to be taken.

Huisregels

 1.  Omnisport is ten tijde van de CrossFit Lowlands Throwdown (CLTD) alleen toegankelijk met een geldig(e) toegangsbewijs of accreditatie.
 2. Eigen consumpties meenemen is niet toegestaan. Er zijn horecagelegenheden in het pand waar drink- en etenswaren te verkrijgen zijn. Bij de entree zal een tassencontrole plaats vinden.
 3. Drugs, wapens en vuurwerk zijn absoluut verboden.
 4. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 5. Het is verboden glaswerk mee te nemen buiten de ruimte waar het glaswerk verstrekt is.
 6. Flyeren en collecteren is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de organisatie.
 7. De beveiliging heeft het recht om fouilleringen en of visitatie uit te voeren. Indien u hier geen medewerking aan verleent, wordt u de toegang geweigerd.
 8. Het gehele gebouw is rookvrij. Roken is alleen toegestaan buiten op de daarvoor aangewezen locaties
 9. U dient te allen tijde instructies van de veiligheidsdiensten en/of personeel van Omnisport/de Organisatie op te volgen
 10. Het is niet toegestaan over de reling van de wielerbaan heen te hangen, ook jassen e.d. mogen nooit over de reling heen gehangen worden.
 11. Betreding van de wielerbaan door onbevoegden is niet toegestaan.
 12. Omnisport/organisatie kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van de locatie, de activiteiten en personen die zich in of rondom de locatie begeven. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.
 13. Het bezoek aan de accommodatie geschiedt op eigen risico.
 14. Omnisport en Organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie, behoudens voor zover onderstaand als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Omnisport en Organisatie.
 15. Omnisport en Organisatie zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
 16. Voor zover Omnisport en Organisatie geen beroep toekomt op vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen, is Omnisport ten hoogte aansprakelijk voor hetgeen in de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
 17. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de beveiliging/Organisatie over de mogelijk te nemen maatregelen